Privium Sustainable Impact Fund

Investeren in Duurzaamheid

Het Privium Sustainable Impact Fund belegt in beleggingsfondsen met als doel om financieel rendement te halen en een meetbare positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu te leveren. Deze manier van beleggen, met niet-financiële impact, is een nog vrij jonge vorm van beleggen. Kern is de overtuiging dat financieel rendement samen kan gaan met maatschappelijk nut en milieubescherming en dat deze zaken elkaar kunnen versterken.

Wie is Wie

Fonds manager

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Privium bestaat uit een team van ervaren beleggings-professionals. Daarnaast werkt Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

Administrateur

Bolder Group (het voormalige Circle Partners) is een onafhankelijke fondsadministrateur voor een zeer divers pallet aan specialistische oplossingen voor fondsadministratie.
De dienstverlening omhelst o.a. fondsadministratie, fondsinrichting en –structurering alsmede gespecialiseerde rapportering. Bolder Group heeft vestigingen in 10 landen wereldwijd.

Depositary

Apex Depositary Services biedt onafhankelijke bewaarservices aan alternatieve beleggingsfondsen en ICBE-fondsen in Nederland of buiten de EU, waaronder hedgefondsen, onroerendgoedfondsen en private equity-fondsen.

Investerings­adviseur

ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) is het multi-management expertisecentrum binnen ABN AMRO Group en bedient zowel particuliere als institutionele klanten wereldwijd.

AAIS is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in het structureren van beleggingsoplossingen.

Accountant

Ernst & Young verzorgt de onafhankelijke audit op de financiële gegevens van het fonds. Naast audit-diensten biedt EY ook bedrijfsadvies en consultancy, belastingadvies en advies bij fusies en overnames vanuit 700 kantoren in meer dan 150 landen.

SFDR artikel 9 Gerelateerde Productinformatie

Samenvatting
Privium Sustainable Impact Fund (“het Fonds”) is opgericht om ABN AMRO Private Bank’s behoefte om duurzame en impactvolle beleggingen te doen binnen de alternatieve beleggingscategorie te realiseren. 

Het Fonds heeft het doen van duurzame investeringen als doelstelling en streeft naar sociaal- en ecologisch verantwoorde investeringen via zijn brede mandaat en een gediversifieerde impactportefeuille. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, belegt het Fonds een diverse portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, ondernemingen en vastrentende instrumenten.  

Het Fonds streeft ernaar 100% van het belegd vermogen te beleggen in SFDR artikel 9 fondsen, en financiele producten die 100% duurzaam worden beschouwd op basis van een eigen analyse van het Fonds; niet-EU gevestigde fondsen, ondernemingen en financiële instrumenten. 

Minimaal 20% van het belegd vermogen van het fonds zal bijdragen aan een sociale doelstelling en minimaal 20% van het belegd vermogen van het Fonds zal bijdragen aan een ecologische doelstelling. Alle ‘overige’ participaties in het fonds zijn contanten, geldmarktinstrumenten of instrumenten ter afdekking van vreemde valuta en zullen niet meer dan 25% van de totale intrinsieke waarde van het fonds uitmaken. Dit betekent dat minimaal 75% van de waarde van het Fonds (Net Asset Value) zal worden belegd in duurzame beleggingen.  

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in meerdere thema’s en de bijbehorende Verenigde Naties (“VN”) doelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s). Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houdt het fonds rekening met de Principal Adverse Impacts (“PAI”) op duurzaamheidskwesties zoals uiteengezet in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”).  

Het fonds hanteert een multithematische aanpak, waarbij een investering die wordt aangegaan onder een gegeven ESG-thema valt. De ESG-thema’s waarop het fonds zich momenteel richt, zijn onder meer:  

 • Sociale doelstellingen   
  thema’s: Financiële inclusie, Onderwijs en Sociale Impact  
 • Ecologische doelstellingen
  thema’s: Duurzame Energie en Natuurlijk Kapitaal  

De thema’s kunnen veranderen of worden uitgebreid indien de reikwijdte van duurzame beleggingen zich verbreedt. Elk thema beoogt bij te dragen aan de SDG’s van de VN. De impact van het fonds op iedere SDG wordt gemeten aan de hand van gedefinieerde key perfomance indicators (“KPI”). 

De stuctuur van het Fonds (fonds van fondsen) resulteerd in een beperkte invloed van het Fonds op onderliggende investeringen. Daarom beschikt het fonds over een due diligence-proces op het gebied van duurzaamheid. Het fonds overweegt de Principe Adverse Impacts (PAI), zoals uiteengezet in de SFDR, van iedere investering in het nemen van investerings beslissingen om te beoordelen of (potentiële) investeringen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame beleggingsdoelstelling. Naast de beoordeling van de PAI in het due diligence proces analyseert het Fonds de bestaande praktijken van goed bestuur van de ondernemingen, organisaties, instrumenten en fondsen die de onderliggende investeringen beheren. Deze analyse van goed bestuur is afgestemd op internationale standaarden. 

Over de verwezenlijking van de duurzame doelstelling wordt maandelijks, op kwartaal basis en jaarlijks gerapporteerd. Jaarlijks wordt door het Fonds gerapporteerd in een PAI rapport over de meting, vermijding, beperking en verbetering van de belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten door het Fonds. 

Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling 
Het fonds overweegt de Principe Adverse Impacts (PAI), zoals uiteengezet in de SFDR, van iedere investering in het nemen van investerings beslissingen om te beoordelen of (potentiële) investeringen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzame beleggingsdoelstelling.   

Aangezien het Fonds voornamelijk in andere fondsen belegt, beoordeelt het Fonds of de geïnvesteerde en beoogde fondsen:  

 • rekening houden met de PAI in het aangaan van overeenkomsten, opstellen van rapportage verplichtingen en het bepalen van doelstellingen, beleid en processen  
 • beoordelingen hebben van de onderliggende beleggingen om te bevestigen dat aan de minimumcriteria van het Fonds is voldaan   

Derhalve overweegt het Fonds de PAI’s middels:

 • negatieve screening/uitsluitingen  
 • positieve screening   
 • kwaliteitsonderzoek (van de overeenkomsten van de manager, rapportage, doelstellingen, beleid).   

Verschillende PAI’s worden geprioriteerd afhankelijk van de onderliggende belegging en het ESG-thema. 

Als onderdeel van het investeringsproces voert het Fonds een analyse van goed bestuur uit die is afgestemd op internationale standaarden. Het Fonds analyseert de bestaande praktijken van goed bestuur van de ondernemingen, organisaties, instrumenten en fondsen die de onderliggende investeringen beheren. De basis van deze analyse zijn de internationale normen van de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI), UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Specifieke aandachtspunten voor het Fonds in deze analyses zijn; betrokkenheid van werknemers, diversiteit & inclusie; bedrijfsethiek; operationele en managementkwaliteit.  

Meer details zijn te lezen in het Pre-Contractual Disclosure Document (Annex III)

Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product 
De doelstelling van het Fonds is het realiseren van impact en vermogensgroei op lange termijn door het doen van duurzame impact investeringen. 
Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, belegt het Fonds een diverse portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, ondernemingen en vastrentende instrumenten. Hiermee streeft het Fonds om met het behalen van een financieel rendement bij te dragen aan een meetbare positieve sociale, economische en ecologische-impact.   

Het Fonds hanteert een multithematische aanpak, wat betekent dat een belegging onder een belangrijk ESG-thema valt. De thema’s kunnen veranderen of worden uitgebreid indien de reikwijdte van duurzame beleggingen zich verbreedt. De ESG-thema’s waarop het fonds zich momenteel richt, zijn onder meer:  

 • Sociale doelstellingen
  thema’s: Financiële inclusie, Onderwijs en Sociale Impact  
 • Ecologische doelstellingen
  thema’s: Duurzame Energie en Natuurlijk Kapitaal 

Elk ESG-thema beoogt bij te dragen aan verschillende SDG’s. Om vast te stellen hoe de beleggingen bijdragen aan de SDG’s, worden de beleggingen ingedeeld in ESG-thema’s op basis van hun duurzame beleggingsdoelstellingen (sociaal of ecologisch) of aan de hand van de economische activiteiten van de onderliggende investeringen. De impact van het Fonds wordt voor elke SDG gemeten aan de hand van specifieke KPI’s per ESG-thema/SDG.   

 • Financiële Inclusie: draagt bij aan SDG 5 (Gendergelijkheid), 8 (Eerlijk Werk en Economische Groei) en 10 (Ongelijkheid Verminderen). 
 • Onderwijs: draagt bij aan SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 10 (Ongelijkheid Verminderen). 
 • Duurzame Energie: draagt bij aan SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie), 9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur) en 13 (Klimaatactie). 
 • Natuurlijk Kapitaal: draagt bij aan SDG 6 (Schoon Water en Sanitair), 13 (Klimaatactie) en 15 (Leven op het Land). 
 • Sociale Impact: draagt bij aan SDG 10 (Ongelijkheid Verminderen) en 11 (Duurzame Steden en Gemeenschappen).  

Het fonds selecteert investeringen in Duurzame Energie en Natuurlijk Kapitaal die in lijn zijn met de afspraken van de Paris Agreement en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de beperking van de klimaatverandering. Dit wordt gemeten aan de hand van vermeden CO2 (Duurzame Energie), vastgelegde CO2 (Natuurlijk Kapitaal), of de EU-taxonomie.   

Meer details zijn te lezen in het Pre-Contractual Disclosure Document (Annex III)

Beleggingsstrategie
De doelstelling van het Fonds is het realiseren van impact en vermogensgroei op lange termijn door het doen van duurzame impact investeringen. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, belegt het Fonds een diverse portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen, ondernemingen en vastrentende instrumenten. De gediversificeerde portfolio  zal blootstelling hebben naar zowel ontwikkelde landen als opkomende markten. 

In de eerste screening van een potentiële belegging, wordt bepaald of een (potentiële) investering afgestemd is op de duurzame beleggingsdoelstelling. Investeringen die niet gericht zijn op een significante bijdrage aan ten minste één SDG of die niet kunnen rapporteren over de door het PSIF vereiste indicatoren om hun bijdrage te kwantificeren, worden uitgesloten van het universum waarin kan worden geïnvesteerd.   

Vervolgens worden de minimumcriteria van het PSIF toegepast:  

 1. Voor fondsen gevestigd in de EU moeten fondsen SFDR artikel 9 geclassificeerd zijn.
 2. Fondsen die niet onder de SFDR vallen, zoals fondsen die buiten de EU zijn gevestigd, kunnen niettemin een duidelijke duurzaamheidsdoelstelling hebben. Het Fonds kan in dergelijke fondsen investeren als zij 1) in overeenstemming zijn met de duurzame beleggingsdoelstelling, 2) voldoen aan de definitie van duurzame investering op basis van de due diligence inzake duurzaamheid van het Fonds. 
 3. Alle fondsen waarin het Fonds investeert, moeten de UN PRI hebben ondertekend of zich eraan houden. Dit kan op het niveau van de onderliggende ondernemingen van de fondsen waarin het Fond investeert of de investerings beheerder zijn. 
 4. Alle fondsen waarin wordt geïnvesteerd, moeten voldoen aan de uitsluitingslijst van het Fonds. 
 5. Alle fondsen waarin wordt geïnvesteerd, moeten kunnen voldoen aan de rapportagevereisten van het Fonds. 

Het Fonds analyseert de bestaande praktijken van goed bestuur van de ondernemingen, organisaties, instrumenten en fondsen die de onderliggende investeringen beheren. De basis van deze analyse zijn de internationale normen van de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI), UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).  

Aandeel Beleggingen 
Het fonds streeft ernaar 100% van het belegde vermogen te investeren in:  

 1. SFDR artikel 9 fondsen, en/of 
 2. Niet-EU-fondsen die 100% duurzaam investeren op basis van eigen analyse, en
 3. ondernemingen en financiële instrumenten die op basis van een eigen analyse duurzaam worden geacht. 

Minimaal 20% van het belegde kapitaal van het fonds zal bijdragen aan een milieudoelstelling en minimaal 20% van het belegde kapitaal van het fonds zal bijdragen aan een sociale doelstelling.  

Onder belegd vermogen wordt hier verstaan de beleggingen in bovengenoemde activa. Hoewel het fonds ernaar streeft een zo groot mogelijk deel van zijn portefeuillebeleggingen af te stemmen op zijn duurzame doelstelling, is dit niet altijd mogelijk. Fondsbeleggingen die niet in lijn zijn met de duurzame doelstelling van het fonds, worden gegroepeerd in de categorie “overig”. Een activa kan om de volgende redenen als “overig” worden aangemerkt:   

 • Contanten of geldmarktinstrumenten: het fonds kan contanten of geldmarktinstrumenten aanhouden die bestemd zijn voor een geplande belegging, contanten die vrij beschikbaar zijn voor belegging of contanten voor portefeuillebeheer.  
 • Afdekking van vreemde valuta: het fonds kan zijn blootstelling aan vreemde valuta afdekken met het oog op portefeuillebeheer. Het fonds past geen afdekkingsinstrumenten of andere derivaten toe voor andere doeleinden.   

Aangenomen mag worden dat de categorie “overig” niet meer dan 25% van de totale intrinsieke waarde van het fonds zal uitmaken, hetgeen betekent dat minimaal 75% van de intrinsieke waarde van het fonds in duurzame beleggingen zal worden belegd.  

Een belegging die niet meer past in de doelstelling van het fonds of die niet aan de minimumcriteria voldoet, wordt afgestoten.  

Meer details zijn te vinden het het Prospectus

Monitoring duurzame beleggingsdoelstelling
Het fonds monitort het bereiken van de duurzame doelstelling als volgt:  

 1. Maandelijkse monitoring van de beleggingstoewijzing aan de duurzame doelstelling van het fonds
 2. Op kwartaal basis monitoring op KPI’s per ESG-thema/SDG’s
 3. Alle investeringen worden voortdurend gemonitord, zowel vanuit financieel als vanuit duurzaamheidsoogpunt. Tijdens dit toezicht houdt het PSIF nauw contact met de fondsen waarin wordt geïnvesteerd en spreekt het hen aan als hun acties lijken af te wijken van de investeringsdoelstelling van het fonds.  

Het Fonds rapporteert over de verwezenlijking van de duurzame doelstelling als volgt:  

 • Maandelijks in de factsheet van het fonds 
 • Jaarlijks in het:
  • Impact rapport
  • PAI Rapportage op PAI indicatoren
  • (Interim) Annual Report

Meer details zijn te vinden in het Prospectus en de Pre-Contractual Disclosure Document (Annex III)

Methodologieën
Het Fonds gebruikt de volgende methodologieën om de verwezenlijking van de duurzame doelstelling te meten: 

Financiële Inclusie (investeringen met een sociale doelstelling 

SDG 

Doel

Key Performance Indicator (KPI)  

Hoe wordt de impact gemeten?     

 5 (Gender Equality)

Increase gender equality and empower women and girls by facilitating access to finance for women 

The % loans to women (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

  8 (Decent Work and Economic Growth)

Increase sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work 

The impact is being measured by the increased number of jobs supported (based on the Invested Capital of the Fund). 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

 10 (Reduced Inequalities)

Reduce the development gap between urban and rural communities in developing economies by increasing the number of loans to borrowers in rural areas 

The % loans to borrowers in rural areas (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

Education (covering investments with a social objective) 

SDG 

Target 

Key Performance Indicator (KPI)  

How is the impact being measured  

 4 (Quality Education)

 

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by providing loans to underprivileged students with access to education.  

Due to the fact that the related investment structure will mature over time as the loans will be paid off, the number of loans will decrease. Any Increase will depend on development of new investment structures. 

The number of loans being provided to students (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

 10 (Reduced Inequalities)

Reduce inequality within and among countries by increasing the number of students from developing economies that gaining access to education.  

Due to the fact that the related investment structure will mature over time as the loans will be paid off, the number of loans will decrease. Any Increase will depend on development of new investment structures. 

The % of loans being provided to students from non-high-income countries (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

Renewable Energy (covering investments with an environmental objective) 

SDG 

Target 

Key Performance Indicator (KPI)  

How is the impact being measured  

7 (Alternative and Clean Energy) 

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy by increasing the share of renewable energy in the global energy mix 

The number of MWh (megawatt -hour) generated (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

9 (Industry, Innovation and Infrastructure) 

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation by increasing the construction of renewable energy capacity and related infrastructure 

The number of MW (megawatt) generation or storage capacity installed (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

 13 (Climate Action)

Take urgent action to combat climate change and its impacts by avoiding CO² emissions from fossil fuel by investing in renewable energy and CO²-saving projects 

The number of tCO² emissions avoided (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

Natural Capital (covering investments with an environmental objective) 

SDG 

Target 

Key Performance Indicator (KPI) 

How is the impact being measured 

 6 (Clean Water and Sanitation)

Ensure sustainable management of water and sanitation by responsibly managing waterways in invested natural capital projects 

Kilometres of sustainably managed watercourses. (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

13 (Climate Actuon)

 

Take urgent action to combat climate change and its impacts by avoiding CO² emissions by investing in natural capital projects 

Portfolio sequestration of number of tonnes CO²e / annum. (based on the Invested Capital of the Fund) 

 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

15 (Life on Land) 

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss by investing natural capital projects 

Number of hectares of sustainably managed land area (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

Social Impact (covering investments with a social objective) 

SDG 

Target 

Key Performance Indicator (KPI) 

How is the impact being measured 

10 (Reduced Inequalities) 

 

Reduce inequalities on a local level by providing disadvantaged people with essential services  

Number of people provided with essential services (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

11 (Sustainable Cities and Communities) 

 

Make cities and settlements inclusive, safe, resilient and sustainable by providing safe, affordable housing and basic services to disadvantaged people. 

Number of disadvantaged people provided with affordable, quality homes (based on the Invested Capital of the Fund) 

The impact of the Fund is being measured based on the information being received from the underlying investments, including Annual Reports, Impact Reports or other periodic reporting information. Where the reporting date of an investment deviates, the most up-to-date data is used. 

Meer details in het Pre-Contractual Disclosure Document (Annex III)

Data sources and processing
Het Fonds gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden: 

 •  Sourcing van investeringen
 • Impact rapport (rapporteren op de KPI’s van de SDG’s)
 • PAI rapport

Het fonds gebruikt en verwerkt de volgende data om te de duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken en de PAI indicatoren te monitoren en :  

 1. Sourcing: Bij de duurzaamheidsbeoordeling van (potentiële) investeringen wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van data. Gezien de complexiteit en de behoefte aan standaardisatie van dataverzameling heeft de Fund Manager besloten gebruik te maken van externe software voor vastlegging en rapportage. In het Treety-platform worden de geïdentificeerde en gerapporteerde PAI’s alsmede duurzaamheidsrisico’s verzameld en wordt de voortgang gevolgd.
 2. Data verwerking: het Fonds verwerkt data van de investering via het Treety platform, controleert de ontvangen data en verwerkt geen andere data dan de voorbereiding van de communicatie met beleggers met de bij 1 ontvangen data.

Meer details zijn te vinden in het PAI Statement 

Limitation to methodologies and data
Het Fonds verwacht dat er beperkingen zullen optreden zijn met de huidige methodologieën en dataverzameling, aangezien alle deelnemingen overgaan op nieuwe vereiste SFDR rapportage vereisten. Naarmate de financiële dienstensector zich hier verder in ontwikkeld, zal de beschikbaarheid van data met betrekking tot de KPI’s van het Fonds, de methodologieën en de PAI-indicatoren naar verwachting evolueren. 

Due diligence
De stuctuur van het Fonds (fonds van fondsen) resulteerd in een beperkte invloed van het Fonds op onderliggende investeringen. Daarom beschikt het fonds over een due diligence-proces op het gebied van duurzaamheid om de impact van de fondsstrategie en de onderliggende investeringen te beoordelen.  

 1. Beleggingsadvies: In het beleggingsadvies geeft ABN AMRO Investment Services (“AAIS”) een advies over de aanbevolen investeringen. Het beleggingsadvies wordt opgesteld volgens een consistent model (inclusief een specifieke ESG-paragraaf) en ondersteund door een vaste set ESG-documentatie. Het beleggingsadvies bevat de toewijzing aan een ESG-thema en daarmee de bijdrage aan de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds.
 2. Het fonds beoordeelt het voorbereide beleggingsadvies van AAIS tijdens de maandelijkse vergadering van het beleggingscomité. Belangrijke elementen die worden beoordeeld zijn, indien van toepassing:
  1. Duurzaamheidsbeleid op het niveau van de beheerder
  2. Beleid en duurzame beleggingsrichtlijnen voor het fonds
  3. ESG-integratie in het beleggingsproces
  4. ESG-middelen en -capaciteit
  5. Do no significant harm en beoordeling van praktijken van goed bestuur
  6. Bijdrage aan impactdoelstelling van onderliggende activa, inclusief afstemming op EU Taxonomy indien relevant
  7. Gevoeligheid voor materiële ESG-risicogebeurtenissen.
 3. De fondsbeheerder evalueert regelmatig het ESG-beleid en het due diligence-proces van AAIS.
 4. Alle beleggingen en hun bijdrage aan de duurzame doelstelling van het fonds worden jaarlijks gecontroleerd door een externe derde partij. 

Meer details zijn te vinden in het Prospectus en de Pre-Contractual Disclosure Document (Annex III)

Engagement
Het Fonds hanteert het volgende beleid wat betreft engagement bij de investeringen:  

 1. Engagement met fondsbeheerder: Het Fonds werkt samen met onderliggende fondsbeheerders, indien relevant. De dialoog kan worden gevoerd door Privium, AAIS of beide. Engagementonderwerpen zijn gebaseerd op de duurzaamheidsbeoordeling van het fonds. Aangezien de beheerders van de beleggingen van het fonds bezig zijn met het verzamelen van de PAI’s van hun beleggingen en projecten, wordt verwacht dat de volledigheid en vergelijkbaarheid van de gegevens aanvankelijk zal afwijken. Wanneer blijkt dat gegevens ontbreken of onvoldoende zijn in de PAI-rapportage van het onderliggende fonds, gaat het Fonds in gesprek met de fondsbeheerder om dit te verhelpen. Het Fonds prioriteert de engagementonderwerpen door de toepasbaarheid van de PAI’s op de verschillende impactthema’s in de portefeuille te overwegen.
 2. Stemming: Als gevolg van zijn belegging heeft het Fonds stemrecht gekregen voor veel van zijn participaties. De Beheerder vervult namens het Fonds zijn stemverantwoordelijkheid voornamelijk door gebruik te maken van de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen tijdens jaarlijkse algemene vergaderingen en tussentijdse of bijzondere vergaderingen die door zijn beleggingen worden uitgeschreven. Stemvoorbereiding (advies) en stemuitvoering kunnen in bepaalde gevallen worden uitbesteed aan een externe partij. In beginsel wordt gestemd in overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code en relevante internationale corporate governance codes. Voorgestelde wijzigingen in het mandaat, de activiteiten of de beoogde geografische gebieden van een belegging worden met bijzondere aandacht onderzocht omdat moet worden nagegaan of zij in overeenstemming zijn met de minimumcriteria van het PSIF.
 3. Voortdurende controle en desinvestering: Alle investeringen worden voortdurend gecontroleerd vanuit zowel financieel als duurzaamheidsoogpunt. Tijdens deze monitoring kan het PSIF vaststellen dat een belegger heeft geïnvesteerd in activa die volgens het PSIF een negatieve bijdrage leveren aan de duurzame beleggingsdoelstelling, niet langer voldoen aan de do no significant harm screening of niet langer blijk geven van goed bestuur. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een fonds zijn beleggingsmandaat uitbreidt of een activum verwerft met de bedoeling de niet-duurzame activa op termijn weg te strepen. Wanneer een duurzaamheidsprobleem wordt vastgesteld, gaat PSIF in gesprek met de beleggingsbeheerder of emittent om a) de reden voor de verslechtering van het duurzaamheidsprofiel te begrijpen en te beslissen of dit naar verwachting in de loop van de tijd zal blijven, toenemen of afnemen, b) te onderzoeken welke maatregelen zijn gepland/kunnen worden genomen om de situatie te verbeteren, c) waar nodig input te geven om te helpen verbeteren. Indien het duurzaamheidsprofiel naar verwachting niet binnen een bepaalde termijn zal verbeteren, zal het PSIF de positie afstoten.   

Meer details zijn te vinden in de PAI Statement 

Attainment of the sustainable investment objective
Het fonds vergelijkt de prestaties gerelateerd aan de duurzame beleggingsdoelstelling niet met een benchmark of index, maar rapporteert zijn bijdrage aan de SDG’s zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

Relevante documentatie

Rapporten

Het Fonds rapporteert op regelmatige basis. Vanaf 1 januari 2019 is de naam Privium Sustainable Alternatives Fund (PSAF) veranderd in Privium Sustainable Impact Fund (PSIF).

Hieronder staan links naar de meest recente publicaties.

(Half)jaarrapporten

Impactrapporten

Dividenddistributie

Het Privium Sustainable Impact Fund, een Nederlands Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’), is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en mag niet worden beschouwd als een aanbod om te kopen of een verzoek om een aanbod om deelnemingen in het Privium Sustainable Impact Fund te kopen. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om het prospectus, inclusief het supplement, en het Essentiële-informatiedocument te lezen en voorafgaand aan een beleggingsbeslissing (juridisch en fiscaal) advies in te winnen. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan sterk fluctueren vanwege het beleggingsbeleid. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prestatieoverzichten en / of prestatiedoelstellingen zijn zorgvuldig opgesteld door Privium Fund Management. Aan die informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

De publicatie van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen in sommige rechtsgebieden. Privium verzoekt elke ontvanger van deze publicatie kennis te maken met alle beperkingen en deze na te leven. Privium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op dergelijke beperkingen. De ontvanger mag deze informatie niet verspreiden, doorsturen of publiceren. Aan de verstrekte informatie, gegevens en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Ook door risico’s die inherent zijn aan dit beleggingsfonds, kan de waarde van de beleggingen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of leidraad voor toekomstige resultaten.

Ik verklaar dat ik de disclaimer heb gelezen en begrepen *